MESTSKÉ ZÁSAHY TRENČÍN

podnety

Nižšie uvedený PDF súbor slúži nie len ako inšpirácia. Uvedené lokality môžu byť použité na riešenie kýmkoľvek, kto má záujem sa do projektu zapojiť. Návrhy a vytypované lokality sú okrem názoru organizátora projektu doplnené aj o podnet od samotného mesta Trenčín.
Podnety Mestské zásahy Trenčín

Ďalšie konkrétne podnety budú doplnené už čoskoro.